Str. Drumul Gării, nr.5-11, Otopeni, Ilfov 09.00-21.00

Regulament de ordine interioară

Regulament

Regulamentul de ordine interioară

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art.1. (1) Prezentul regulament de ordine interioară al Complexului Sportiv de Natație Otopeni situat pe str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, orașul Otopeni, județul Ilfov, stabilește raporturile dintre operatorul Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni și utilizatori privind utilizarea spațiilor și dotărilor din cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni, drepturile, obligațiile și răspunderile operatorului și utilizatorilor, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților de agrement, educative și sportive în vederea cărora a fost realizat obiectul de investiție „Complex Sportiv de Natație – Otopeni”.

(2) Respectarea prezentului regulament de ordine interioară este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, pază și curățenie, utilizatori, vizitatori, precum și pentru orice alte persoane fizice sau juridice prezente în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni., beneficiari sau nu ai serviciilor oferite în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Art.2. În înțelesul prezentului regulament de ordine interioară, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Complex Sportiv de Natație Otopeni – înseamnă obiectivul de investiție declarat ca fiind de uz și interes public local, situat în orașul Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, județul Ilfov, împreună cu mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente acestuia, precum și terenul pe care este realizat, recepționat prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20241/06.05.2021, înregistrat la Registratura Generală a Primăriei Orașului Otopeni sub nr. 13392/06.05.202, și preluat în domeniul public al orașului Otopeni prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 40 din 26.11.2021;

b) Operatorul Serviciului – înseamnă Serviciul de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni, serviciul public de interes local cu personalitate juridică înființat în subordinea Consiliului Local al Orașului Otopeni, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 19 din 31.03.2022, ce asigură prestarea Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni în modalitatea gestiunii directe ;

c) Regulament/Regulament de Ordine Interioară/R.O.I. - înseamnă prezentul regulament de ordine interioară al Complexului Sportiv de Natație Otopeni;

d) Serviciul Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni/Serviciul - serviciu public local, parte componentă a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, înființat în vederea administrării și exploatării obiectivului de investiție „Complex Sportiv de Natație – Otopeni”;

e) „Utilizator” - înseamnă orice persoană fizică și/sau juridică, alta decât Operatorul Serviciului, beneficiară, direct sau indirect, a Serviciului în baza unui contract, abonament, legitimație, bilet, etc. Noțiunea de Utilizator include atât însoțitorii copiilor minori precum și orice vizitator;

(2) Utilizarea/menționarea denumirii „Complex Sportiv de Natație Otopeni” și/sau a următorului logo figurativ asociat acestei denumiri:

se va face exclusiv cu scopul de identifica spațiul (Complexul Sportiv de Natație Otopeni) ca loc de desfășurare activității zilnice și/sau sportive și sub condiția ca această utilizare/menționare să nu lezeze bunele moravuri, numele și imaginea Serviciului. De asemenea, se interzice utilizarea, fără acordul prealabil al reprezentanților legali ai Serviciului, a oricăror imagini, secvențe, filmări, copii etc. din interiorul sau exteriorul Complexului Sportiv de Natație Otopeni sau în legătură cu acest obiectiv.

Art.3.

(1) Complexul Sportiv de Natație Otopeni, situat în orașul Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, județul Ilfov, este realizat în parteneriat cu Compania Națională de Investiții CN.I. S.A., beneficiarul investiției fiind U.A.T. Orașul Otopeni, și dispune de 6 bazine de înot, dintre care:

- 1 bazin olimpic de înot 25 x 50 m, cu adâncime variabilă;

- 1 bazin olimpic de sărituri 21 x 25 m, cu adâncime variabilă 3.5-5;

- 1 bazin de antrenament 15 x 25 m, cu adâncime variabilă H = 1.36-1.81;

- 1 bazin de inițiere și recuperare 7 x 12 m, cu adâncime 1.2 m;

- 1 bazin de inițiere și recuperare 6 x 12 m, cu adâncime 1.2 m;

- 1 bazin de inițiere și recuperare cu forma semicirculară 5 x 9.80, cu adâncime 0.6m,precum și 307 locuri de parcare autoturisme. Complexul poate găzdui competiții naționale și internaționale, capacitatea acestuia fiind de 2.797 locuri pentru spectatori, având o capacitate totală maximă de 3.494 persoane distribuite astfel:

- arena sportivă: 3.217 persoane;

- corp antrenament + corp legătură: 277 persoane.


(2) Complexul Sportiv de Natație Otopeni este dotat cu vestiare pentru sportivi, săli de forță, săli metodice, saune, cabinet medical, săli de masaj, săli de conferințe și transmisii sportive, o sală de antrenament pentru sportivii de la sărituri cu o înălțime de 6m, spații de alimentație publică (baruri, restaurant, etc.).

 

Art.4. 

(1) Toate activitățile desfășurate în Complexul Sportiv de Natație Otopeni vor fi coordonate și supravegheate de către Operatorul Serviciului în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului Regulament.

(2) În scopul menținerii disciplinei și a siguranței publicului din perimetrul bazinelor, salvamarul și personalul Operatorului Serviciului are autoritate deplină, ce se poate manifesta inclusiv prin evacuarea persoanelor ce nu respectă prezentul Regulament.

Art.5. Operatorul Serviciului răspunde de asigurarea funcționării Complexului Sportiv de Natație Otopeni, a tuturor clădirilor, anexelor, materialelor, aparatelor și a mijloacelor de dotare, precum și de folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.


CAPITOLUL II
Orarul de funcționare

Art.6.

 (1) Orarul de funcționare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni va fi afișat într-un loc vizibil, la intrarea în incinta acestuia, precum și pe site-ul oficial al Complexului Sportiv de Natație Otopeni. și al U.A.T. Orașul Otopeni. Respectarea orarului de funcționare este obligatorie pentru toate categoriile de Utilizatori (în afara personalului tehnic, administrativ și de control).

  (2) În cazul în care desfășurarea competițiilor sportive sau a altor evenimente programate necesită modificarea orarului aprobat, modificarea va fi afișată în prealabil într-un loc vizibil, la intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni și pe site-urile oficiale mai sus menționate.

(3) Operatorul Serviciului poate oricând limita utilizarea, total sau parțial a zonelor de activități/agrement precum și stabili modul de utilizare/gestionare a spațiilor de agrement.


Art.7. (1) Accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se face zilnic, în baza tabelului de programări: de luni până duminică în intervalul orar 09:00 – 21:00


CAPITOLUL III
Accesul în Complexul Sportiv de Natație Otopeni

Art.8.

(1) Operatorul Serviciului asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

(2) Calitatea de Utilizator poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal, după cum este cazul) a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor stabilite prin prezentul Regulament, a condițiilor de desfășurare a activităților organizate în cadrul acestuia.

(3) Dreptul de acces în spațiul și la activitățile desfășurate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni este garantat tuturor Utilizatorilor cu condiția respectării prezentului Regulamentului de Ordine Interioară și în baza următoarelor documente:

a) bilete/abonamente/legitimații, în cazul persoanelor fizice;

b) documente menționate în contractele încheiate cu persoanele juridice.

(4) Accesul copiilor cu vârsta sub 14 ani în spațiul și la activitățile desfășurate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni este permis numai în situația în care aceștia sunt însoțiți de către un adult.

(5) Operatorul Serviciului are dreptul de a refuza accesul în incinta. Complexului Sportiv de Natație Otopeni persoanelor în stare de ebrietate, precum și celor care au tulburat ordinea și liniștea publică.

(6) Structurile sportive definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pot desfășura activități de antrenament/competiție doar în urma semnării unui contract/protocol de colaborare și a unei declarații privind acceptul tuturor prevederilor prezentului Regulament, precum și acceptul condițiilor de desfășurare a activităților.

 

Art.9.

(1) Accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se va face conform programului de funcționare a acestuia.

(2) Accesul persoanelor ce beneficiază de reduceri precum preșcolarii/elevii/pensionarii/studenții se face doar în baza documentelor justificative respectiv: carnet de elev avizat pentru anul școlar în curs, legitimație de student, cupon de pensie, certificat de naștere. În lipsa acestora, se va achita tariful de intrare aferent în integralitate. Dacă documentele au termenul de valabilitate expirat sau nu sunt vizate pe anul în curs, după cum este cazul, se va achita tariful de intrare în integralitate.

(3) Competițiile sportive care au loc în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se pot desfășura și în afara programului prevăzut la alin. (1) de mai sus.

(4) Accesul publicului în timpul evenimentelor sau competițiilor sportive organizate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni va fi permis în limita locurilor disponibile și în condițiile de organizare a respectivelor evenimente/competiții.

(5) Utilizatorii serviciilor furnizate/prestate în cadrul Complexul Sportiv de Natație Otopeni vor utiliza bazinele de înot și alte dotări conform programărilor afișate la intrare. Operatorul Serviciului își rezervă dreptul modificării programelor, în funcție de calendarul competițional sau a evenimentelor programate, cu informarea prealabilă a publicului.

(6) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.

(7) Însoțitorii Utilizatorilor au acces numai în spațiul de așteptare și la grupul sanitar, cu excepția însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 14 ani) cărora le este permis accesul și la vestiare, cu excepția cazului în care solicită accesul la bazinele de înot.

(8) Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate față de alte evenimente, abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

 Art.10. Sportivii legitimați, cluburile sportive licențiate, precum și organizatorii de competiții sportive recunoscute la nivel de federații sportive au prioritate la oricare dintre serviciile oferite în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni față de celelalte categorii de Utilizatori.

Art.11. Operatorul Serviciului poate asigura contra cost, cu instructori și antrenori, cursuri de învățare sau de perfecționare a înotului.


CAPITOLUL IV
Reguli de utilizare

Art.12. 

(1)Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul Regulament, precum și orice alte regulamente specifice de folosire a facilităților Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

(2) Prin achitarea tarifelor și/sau prin acceptarea intrării în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, Utilizatorii își exprimă consimțământul privind prezentul Regulament și se obligă să respecte necondiționat toate regulile prevăzute prin prezentul Regulament.

Art.13. 
Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Operatorului Serviciului, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul Regulament, cu excepția cazului în care acestea ar încălca bunele moravuri sau normele legale în vigoare. Nerespectarea acestora poate duce la eliminarea din perimetrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Art.14.

(1) Persoanele care folosesc spațiile Complexului Sportiv de Natație Otopeni (în afara personalului tehnic, administrativ și de control) au următoarele obligații:

 1. să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat în prealabil la casierie contravaloarea abonamentului/biletului de intrare corespunzător (când este cazul);
 2. să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în toată incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni;
 3. să poarte brățara de acces pe tot parcursul ședinței de agrement, în urma comunicării codului QR sau efectuării rezervării;
 4. să posede și să utilizeze echipamentul specific activităților de natație: slip/costum de baie, cască de protecție capilară, ochelari de înot și papuci; intrarea în sala bazinelor a tuturor Utilizatorilor se face numai cu ținută adecvată. Nu este permis înotul cu haine „de stradă” (haine precum pantaloni ¾, pantaloni de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate echipamente specifice activităților de natație);
 5. Utilizatorii sălilor de forță trebuie să posede și să utilizeze echipament vestimentar adecvat sălilor de forță, prosop și încălțăminte sport curată care va fi utilizată doar în interiorul sălilor de forță. Nu este permis accesul în costum de baie, haine neadecvate activităților desfășurate în sala de forță sau cu încălțăminte sport murdară /utilizată în exterior;
 6. să treacă la echipamentele descrise mai sus imediat după intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, păstrând ținuta „de stradă” (hainele, încălțămintea) și celelalte obiecte personale (ce excedă echipamentul sportiv și de protecție) în vestiarul ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare;
 7. înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure că vestiarul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa; personalul Operatorului Serviciului nu este responsabil pentru bunurile, valorile și obiectele lăsate nesupravegheate în cabinele de la vestiar sau în orice alt loc din incinta acestuia sau din afara acestuia;
 8. înaintea intrării în apă, purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în mod obligatoriu, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează:
 1. utilizare toalete;
 2. spălare la duș; după folosirea dușului, Utilizatorul are obligația de închide robinetul;
 3. deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă;
 4. accesul în bazine se face doar pe scările de acces în apă.
 1. să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât și pe toată perioada utilizării bazinului de înot;
 2. în timpul activității de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu pe partea dreapta a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul bazinului);
 3. după încheierea activității sportive, la ieșirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar final necesar, după cum urmează:
 1. deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri;
 2. spălarea la duș; după folosirea dușului, utilizatorul are obligația de a închide robinetul;
 3. deplasarea cu papuci, până la vestiare.
 1. să se schimbe în/de echipamentul de natație/sală de forță doar în cabinele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor;
 2. să predea cheia/brățara de la vestiar, la ieșirea din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, personalului de la recepție;
 3. să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă;
 4. să predea la recepție orice obiect găsit în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni care nu îi aparține, astfel încât pierzătorul să îl poată recupera în urma prezentării cărții de identitate și pe baza unei solicitări semnate în care se va descrie cât mai exact obiectul pierdut;
 5. la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să părăsească incinta bazinului/sălii de forță/saunei.

(2) Deplasarea cu papucii uzi se va face cu atenție maximă pentru evitarea alunecării/căderii.

(3) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

(4) Adoptarea unei ținute decente este obligatorie în toate spațiile Complexului Sportiv de Natație Otopeni inclusiv la duș, precum și în vestiar. Beneficiarii se vor schimba de haine/echipament de natație/echipament pentru sala de forță doar în cabinele de schimb special amenajate în vestiare.

(5) Sunt permise toate articolele pentru înotat: colaci, plute mici, aripioare, veste, înotătoare, etc.

(6) Persoanele care încalcă prezentul Regulament pot fi evacuate, iar în cazul în repetării indisciplinei, personalul Operatorului Serviciului își rezervă dreptul de a le interzice accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate.

 

Art.15.

(1) Cursurile de inițiere în înot (copii, dar si alte categorii de vârstă) pot fi susținute doar de către antrenori/instructori atestați în acest sens.

(2) Intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni a sportivilor sau a copiilor de la grupele de inițiere în înot este permisă numai în prezența antrenorului și, respectiv, a instructorului. Aceștia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, să își însoțească cursanții până la ieșirea din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni

(3) Minorii sub 14 ani care doresc să practice activități de natație, în afara antrenamentelor unor structuri sportive/antrenori/instructori, trebuie să fie însoțiți în incinta Complexului de Sportiv Natație Otopeni de către adulți, care au datoria de a-i supraveghea, pe toată durata perioadei cât aceștia se află în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

(4) Însoțitorii copiilor minori, cu excepția cazului în care nu solicită accesul la bazinele de înot, pot avea acces și la vestiare, dar doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor și doar echipați corespunzător.

(4) Este obligatoriu ca toți copiii mai mici de 3 ani să poarte scutece pentru înot.

Art.16.

(1) Antrenorii și instructorii au obligația de a respecta întocmai prevederile prezentului Regulament și de a se conforma avertizărilor și recomandărilor făcute prin afișele și panourile de avertizare din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, precum și a celor transmise verbal de către personalul Operatorului Serviciului.

(2) Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/cursanții în utilizarea corespunzătoare a dotărilor Complexului Sportiv de Natație Otopeni și în a avea un comportament civilizat în tot Complexul Sportiv de Natație Otopeni, pe toată perioada antrenamentului.

(3) Antrenorii și instructorii au obligația ca, în cazul în care sunt nevoiți să absenteze la o ședință de antrenament sau instruire, să desemneze (prin împuternicire scrisă) un înlocuitor corespunzător (atestat), aspect care să fie adus la cunoștința Operatorului Serviciului și acceptat de către aceasta până la momentul începerii activității.

(4) Antrenorii și instructorii au obligația de a verifica personal ținuta tuturor sportivilor și cursanților, controlând dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă personală enunțate mai sus.

(5) Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune adusă Complexului Sportiv de Natație Otopeni. Pentru evitarea acestor evenimente, antrenorii și instructorii trebuie să ia din timp toate măsurile necesare pentru a preveni orice problemă care ar putea provoca neajunsuri sportivilor/cursanților, secțiilor/cluburilor din care aceștia fac parte, părinților sau aparținătorilor sau Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

(6) Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni înainte de a se asigura că toți sportivii și cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranță.

Art.17. În incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni se interzice:

a) accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise, micoze, dermatite, dermatoze sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea celorlalte persoane; persoanele care prezintă afecțiuni pulmonare, cardiace sau alte afecțiuni grave își asumă pe deplin răspunderea în ceea ce privește utilizarea facilităților oferite în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni;

b) accesul minorilor în zona bazinelor, neînsoțiți sau nesupravegheați;

c) accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența narcoticelor;

d) introducerea și consumul de băuturi alcoolice în tot perimetrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni, introducerea și consumul de orice băuturi răcoritoare și de orice tip de alimente în perimetrul bazinelor, excepție făcând doar spațiile special amenajate în acest sens;

e) fumatul în toată incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, excepție făcând doar spațiile special amenajate și marcate în acest sens;

f) introducerea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni a animalelor de orice fel;

g) accesul în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni cu arme de orice fel sau cu obiecte periculoase;

h) deplasarea în haine „de stradă” în perimetrul bazinelor;

i) alergatul, jocurile imprudente sau manifestarea oricărui alt tip de comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;

j) deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor, precum și staționarea pe acesta;

k) săriturile în apă din alergare;

l) practicarea de către public și de către abonați a jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în imediata vecinătate a bazinelor, excepție făcând doar spațiile amenajate și marcate în acest sens;

m) urinarea în apa bazinelor care conține reactivi chimici;

n) comportamentul și limbajul indecent și/sau obscen, violența fizică, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează confortul și integritatea fizică a celorlalți Utilizatori sau a personalului Operatorului Serviciului;

o) distrugerea sau sustragerea de bunuri/obiecte aflate în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni;

p) distrugerea sau păstrarea cheii/brățării de la vestiar înmânată la intrare. În cazul pierderii cheii/brățării de la vestiar se va achita o taxă, în valoare de 30 de lei, pentru emiterea unui duplicat;

q) accesul și manevrarea instalațiilor din incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni de către persoane neautorizate;

r) accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație de climatizare, etc.), cu excepția personalului autorizat;

s) folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete;

t) înmânarea de flyere și pliante de orice natură în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni fără obținerea acordului prealabil al reprezentanților legali ai Operatorului Serviciului;

u) contaminarea sub orice formă a apei din bazinele de înot, inclusiv cu diferite substanțe în scopuri terapeutice;

v) folosirea de diferite substanțe/soluții de infuzie/arome în scopuri terapeutice în interiorul/zona saunelor;

w) activitățile de inițiere și/sau antrenament în zona de agrement fără înștiințarea și obținerea acordului prealabil al reprezentanților operatorului Serviciului.

 

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art.18.

(1) Comportamentul indecent al Utilizatorilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi Utilizatori (injurii, comportament scandalos şi/sau agresiv, limbaj şi gesturi ofensatoare), duce la interzicerea accesului în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni şi chiar la anularea abonamentului.

(2) Încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta Complexului de Nataţie şi chiar la anularea abonamentului.

(3) Nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul Regulament poate conduce la interzicerea permanentă a accesului persoanelor în cauză în Complexul Sportiv de Natație Otopeni.

(4) Folosirea sau prezentarea cu rea credință de către Utilizatori de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete atrage interzicerea accesului acestora în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.

Art.19.

(1) Persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri, prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Complexului de Nataţie vor suporta integral pagubele produse.

(2) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea Complexului Sportiv de Nataţie Otopeni (dotări, echipamente, spaţii sau oricare bunuri puse la dispoziţie), va atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(3) Personalul Operatorului Serviciului va consemna, într-un proces-verbal de constatare, neregulile apărute, persoanele implicate/vinovate și sancțiunile ce se impun.

(4) Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părţi. În cazul imposibilităţii de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanţă.

CAPITOLUL VI
Tarife și modalități de plată

Art.20.

(1) Tarifele pentru activitățile ce sunt prestate în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Otopeni nr. 19 din 31.03.2022, acestea fiind afișate la intrarea în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni, la casierie, precum și adresa de web: https://complexnatatieotopeni.ro.

(2) Achitarea tarifelor se poate face în numerar/cu cardul la casieriile Complexului Sportiv de Natație Otopeni, prin plata online și/sau prin transfer bancar în conturile indicate de Operatorul Serviciului în facturile emise în acest sens, cu respectarea termenelor specificate pe acestea și care nu pot fi mai mari de 30 zile de la data primirea facturilor.

(3) Prin plata tarifelor Utilizatorii, persoane fizice, în calitate de consumatori, au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu Operatorul Serviciului în condițiile legii. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 14 zile de la data confirmării rezervării și plata comenzii/achitarea tarifelor dar nu mai târziu de data rezervată. Pentru a-și exercita dreptul de retragere Utilizatorii, persoane fizice, pot folosi opțiunea de retragere din contul de Utilizator creat pe https://complexnatatieotopeni.ro. În situația în care aceștia nu reușesc prin intermediul site-ului, pot trimite solicitarea la adresa de email contact@complexnatatieotopeni.ro cu privire la decizia lor de retragere .

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art.21.

(1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu actele normative incidente în materie și vor fi actualizate în funcție de modificările acestora atunci când este cazul.

(2) Operatorul Serviciului își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Regulament ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru.

Art.22. Prin derogare de la dispozițiile stabilite prin prezentul Regulament, în funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor sau în alte situații excepționale când legea impune acest lucru, Operatorul Serviciului va lua măsurile de natură organizatorică care se impun, inclusiv interzicerea sau limitarea accesului Utilizatorilor în Complexul Sportiv de Natație Otopeni, atunci când este cazul, semnalizând corespunzător reguli și indicații.CHAPTER I
General Provisions
Art.1.
 • (1) This internal regulation of Otopeni Swimming Sports Complex located in str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, Otopeni Town, Ilfov County, establishes the relations between the operator of the Local Public Service for the Administration of the Otopeni Swimming Sports Complex and the users regarding the use of the premises and facilities within the Otopeni Swimming Sports Complex, the rights, obligations and responsibilities of the operator and of the users, to properly carry out the recreational, educational and sports activities for which the investment object "Swimming Sports Complex - Otopeni" was realized.
 • (2) The compliance with this internal regulation is mandatory for the administrative, maintenance, security, and cleaning staff, as well as for any other natural person or legal entity present in the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex.
Art.2. By virtue of this internal regulation, the following terms and notions are defined as follows:
 • a) Otopeni Swimming Sports Complex – means the investment objective declared as of local public use and interest, located in Otopeni Town, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, Ilfov County, together with the fixed assets and related inventory items, as well as the land on which it is built, accepted by the Acceptance protocol upon completion of works no. 20241/06.05.2021, registered at the General Registry of Otopeni City Hall under no. 13392/06.05.202, and taken over in the public domain of Otopeni Town by the Decision of the Local Council of Otopeni no. 40 of 26.11.2021;
 • b) Service Operator - means the Administration Service of the Otopeni Swimming Sports Complex, a public service of local interest with legal personality established under the subordination of the Local Council of Otopeni Town, by the Decision of the Local Council of Otopeni Town no. 19 of 31.03.2022, which ensures the provision of the Local Public Service for the Administration of the Otopeni Swimming Sports Complex under the direct management method;
 • c) Regulation/Internal Regulation/R.O.I. (I.R.) - means this internal regulation of Otopeni Swimming Sports Complex;
 • d) Local Public Service for the Administration of the Otopeni Swimming Sports Complex - local public service, part of public services for the administration of the public and private domain, established for the administration and exploitation of the investment objective "Swimming Sports Complex - Otopeni";
 • e) User - means any natural person and/or legal entity, other than the Operator of the Service, who benefits from the Service based on a contract, subscription, ID, ticket, etc.
Art.3.
 • (1) Otopeni Swmming Sports Complex, located in Otopeni Town, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, Ilfov County, is realized in partnership with Compania Națională de Investiții CN.I. S.A., the beneficiary of the investment being Otopeni Town A.T.U., and has 6 swimming pools, of which:
 • - an Olympic swimming pool 25 x 50 m, with variable depth;
 • - an Olympic jumping pool 21 x 25 m, with variable depth 3.5-5 m;
 • - a training pool 15 x 25 m, with variable depth H = 1.36-1.81 m;
 • - an initiation and recovery basin 7 x 12 m, with a depth of 1.2 m;
 • - an initiation and recovery basin 6 x 12 m, with a depth of 1.2 m;
 • - a semi-circular initiation and recovery basin 5 x 9.80, with a depth of 0.6 m, as well as 307 parking places. The complex can host national and international competitions, with a capacity of 2,797 spectator seats and a maximum total capacity of 3,494 people distributed as follows:
 • - sports arena: 3,217 persons;
 • - training building + connection building: 277 persons.
 • (2) The Otopeni Swimming Sports Complex is equipped with locker rooms for athletes, gyms, methodical rooms, saunas, doctor's office, massage rooms, conference and press booths rooms, and a training room for 6m high jump athletes, foodservice premises (bars, restaurants etc.).
Art.4.
 • (1) All activities carried out in the Otopeni Swimming Sports Complex will be coordinated and supervised by the Service Operator to comply with the legislation in force and with this Regulation.
 • (2) To maintain discipline and safety of the public in the perimeter of the pools, the lifeguard and the staff of the Service Operator shall have full authority, which may include the expulsion of persons who do not comply with these Regulations.
Art.5. The Service Operator is responsible for ensuring the functioning of the Otopeni Swimming Sports Complex, all buildings, annexes, materials, apparatus, and equipment, as well as for their efficient use in accordance with their purpose.

CHAPTER II
Operating hours
Art.6.
 • (1) The opening hours of the Otopeni Swimming Sports Complex will be posted in a visible place at the entrance of the complex, as well as on the official websites of the Otopeni Town ATU. Compliance with the opening hours is mandatory for all categories of users (except for technical, administrative and control staff).
 • (2) In the event that sports competitions or other scheduled events require a change to the approved timetable, the change shall be posted in advance in a visible place at the entrance to Otopeni Swimming Sports Complex and on the official websites of Otopeni Town.
Art.7. (1) Access to the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex is made daily, based on the scheduling table: from Monday to Sunday between 09:00 and 21:00

CHAPTER III
Access to Otopeni Swimming Sports Complex
Art.8.
 • (1) The operator of the Service shall ensure equal access to the services offered for leisure time regardless of social or economic status, age, gender, political, religious or ethnic affiliation.
 • (2) The status of User can be obtained only after signing (personally or by the parent/guardian/legal guardian, as applicable) a declaration of acceptance of all the provisions set out in this Regulation, of the conditions for carrying out the activities organized under it.
 • (3) The right of access to the premises and to the activities carried out within the Otopeni Swimming Sports Complex is guaranteed to all Users on condition of compliance with this Internal Regulation and by presenting the following documents:
 • a) tickets/subscriptions/passes, in case of individuals;
 • b) documents mentioned in the contracts concluded with legal entities.
 • (4) The access of children under 14 years of age to the premises and activities of the Otopeni Swimming Sports Complex is allowed only if they are accompanied.
 • (5) The Service Operator has the right to refuse access to the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex to persons who are intoxicated, as well as to those who have disturbed the public order and peace.
 • (6) Sports structures defined according to the Law on Physical Education and Sport no. 69/2000, as amended and supplemented, may carry out training/competition activities only after signing a contract/collaboration protocol and a statement of acceptance of all provisions of this Internal Regulation, as well as of acceptance of the conditions for carrying out the activities.
Art.9.
 • (1) The access to the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex will be made according to its opening hours.
 • (2) Sports competitions taking place in the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex may also take place outside the schedule provided in paragraph (1) above.
 • (3) The access of the public during sports events or competitions organised within the Otopeni Swimming Sports Complex will be allowed based upon availability and under the organisation conditions of such events/competitions.
 • (4) The users of the services provided at the Otopeni Swimming Sports Complex will use the swimming pools and other facilities according to the schedules posted at the entrance. The Service Operator has the right to change the schedule depending on the competition calendar or scheduled events, with the previous notification of the public.
 • (5) The access by motor vehicles to the inner courtyard is permitted only upon the availability of parking spaces, without blocking or obstructing the access routes.
 • (6) Accompanying persons are only allowed the access to the waiting area and to the toilets, except for accompanying minors (up to 14 years of age) who are also allowed to access the locker rooms, unless they request access to the swimming pools.
 • (7) Competitions, training programs and sports events have priority over other events, public subscriptions or rental contracts, their timing and duration being posted and communicated in advance.
Art.10. Registered athletes, licensed sports clubs, as well as organizers of sports competitions recognized by sports federations have priority to any of the services offered at the Otopeni Swimming Sports Complex over other categories of Users. Art.11. The Service Operator may provide swimming instruction or refresher courses with trainers and coaches for a fee.

CHAPTER IV
Rules of use
Art.12. Users are obliged to undertake and comply with this Regulation, as well as with any other specific regulations for the use of the facilities of the Otopeni Swimming Sports Complex.

Art.13. Users are obliged to comply with the written and verbal instructions received from the Service Operator's staff, even if they are not expressly stipulated in this Regulation. Failure to comply thereof may result in the removal from the perimeter of the Otopeni Swimming Sports Complex.

Art.14.
 • (1) Persons using the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex (apart from technical, administrative and control staff) have the following obligations:
 • a) to request the entry to the pool area only if they have paid the corresponding ticket/subscription (where applicable) at cashier’s office in advance;
 • b) to maintain the order, cleanliness and quietness inside the Otopeni Swimming Sports Complex;
 • c) to have and use the specific swimming equipment: swimming trunks/swimsuit, swimming cap, swimming goggles and flip-flops; all Users must enter the pool hall wearing appropriate attire only. Swimming in "street" clothes is not allowed (clothes such as ¾ pants, sweatpants or underwear are not considered specific swimming equipment);
 • d) to change to the equipment described above immediately after entering the Otopeni Swimming Sports Complex, keeping the "street" attire (clothes, shoes) and other personal items (other than the sports and protective equipment) in the locker room corresponding to the key/bracelet assigned at the entrance;
 • e) before leaving the locker room for the purpose of entering the pool area, to ensure that the locker room is locked and that the key/bracelet is in his/her possession; the Service Operator's staff is not responsible for the goods, valuables and items left unattended in the locker rooms or elsewhere on the premises;
 • f) before entering the water, wearing the equipment described above, to follow the required initial hygiene and sanitary circuit as follows:
 • 1. use of toilets;
 • 2. showering; after using the shower, the User must close the tap;
 • 3. wearing the flip-flops until entering the water;
 • 4. the access to the pools is only via the access ladders into the water.
 • g) to comply with the observations/guidance/recommendations of the lifeguard and staff on duty, both when entering the pool and throughout the use of the pool;
 • h) during the swimming activity, to observe the rule that the direction on the swimming lane is always on the right side thereof (considering the mark line on the bottom of the pool);
 • i) after the end of the sporting activity, when leaving the pool, to follow the required final hygienic and sanitary circuit as follows:
 • 1. wearing the flip-flops to the shower area;
 • 2. showering; after using the shower, the User must close the tap;
 • 3. wearing the flip-flops to the locker rooms.
 • j) to change in/from the swimming equipment only in the changing cabin/equipment changing rooms in the locker room area;
 • k) to hand over the locker room key/bracelet to the reception staff when leaving the Otopeni Swimming Sports Complex;
 • l) to use the equipment in accordance with the rules of normal operation; in the event of damage caused as a result of the faulty operation, responsible persons shall bear the full cost of the damage caused;
 • m) to hand over to the reception any object found on the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex which does not belong to him/her, so that the loser may recover it on presentation of his/her identity card and based on a signed request describing as accurately as possible the lost object;
 • n) to leave the pool area at the end of the closing hours and at the end of the operating hours.
 • (2) Walking with wet shoes shall be done with utmost care to avoid slipping/falling.
 • (3) Access to showers shall be done using appropriate footwear. Male persons are not allowed in the female shower and female persons are not allowed in the male shower.
 • (4) Decent outfit is mandatory both in the shower and in the changing room. Beneficiaries shall change clothes/swimming equipment only in the specially arranged changing rooms in the locker rooms.
 • (5) All swimming articles are allowed: swimming trunks, small rafts, fins, vests, flippers, etc.
 • (6) Persons who breach this Regulation may be evacuated, and in case of repeated indiscipline, the staff of the Service Operator has the right to deny them the access to the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex, even if their subscription is still valid.
Art.15.
 • (1) Introductory swimming lessons (children and other age groups) may only be held by certified coaches/trainers.
 • (2) The entrance to the Otopeni Swimming Sports Complex of athletes or children of the introductory swimming groups is allowed only in the presence of the coach and the trainer. At the end of the training program, they must accompany the trainees to the exit of Otopeni Swimming Sports Complex.
 • (3) Underage children under the age of 14 who wish to practice swimming activities, outside the training sessions of sports structures/coaches/trainers, must be accompanied on the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex by adults, who have the duty to supervise them during the entire time they are in the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex.
 • (4) Companions of underage children, unless they do not request the access to the swimming pools, may also have access to the locker rooms, but only during the period of dressing/undressing of the children and only if properly equipped.
 • (5) It is mandatory that all children under 3 years of age wear swimming diapers.
Art.16.
 • (1) Coaches and trainers are obliged to strictly comply with the provisions of this Regulation and to comply with the warnings and recommendations made on the posters and warning boards inside Otopeni Swimming Sports Complex, as well as those given verbally by the Service Operator's staff.
 • (2) Coaches and trainers are required to train their athletes/trainees on the proper use of the Otopeni Swimming Sports Complex facilities and to behave in a civilized manner inside the Otopeni Swimming Sports Complex throughout the training period.
 • (3) Coaches and trainers are obliged, if they must be absent from a training or instruction session, to designate (by written proxy) a suitable (certified) substitute, which must be notified to and accepted by the Service Operator by the time the activity starts.
 • (4) Coaches and trainers are obliged to personally check the attire of all athletes and trainees, checking that they have strictly observed all the personal hygiene rules set out above.
 • (5) Coaches and trainers are responsible for any accident occurred during the training as well as for any damage caused to the Otopeni Swimming Sports Complex. To avoid such events, coaches and trainers must take all necessary measures in advance to prevent any problem that could cause inconvenience to the athletes/participants, the sections/clubs they belong to, their parents or guardians or the Otopeni Swimming Sports Complex.
 • (6) Coaches and trainers shall not leave the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex until they have ensured that all their athletes and trainees have left the premises in complete safety.
Art.17. The following are prohibited inside Otopeni Swimming Sports Complex:
 • a) access to persons suffering from communicable diseases, open wounds, mycoses, dermatitis, dermatoses or any other disease that endangers the health of others; persons suffering from lung, heart or other serious diseases undertake full responsibility for the use of the facilities offered at the Otopeni Swimming Sports Complex;
 • b) unaccompanied or unsupervised access to the pool area by underage children;
 • c) access by intoxicated persons or persons under the influence of narcotics;
 • d) the bringing and consumption of alcoholic beverages in the entire area of the Otopeni Swimming Sports Complex, the bringing and consumption of any soft drinks and any type of food in the perimeter of the pools, except for the specially designed areas;
 • e) smoking in the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex, except for specially designed and marked areas;
 • f) the bringing of animals of any kind into the Otopeni Swimming Sports Complex;
 • g) the access with weapons of any kind or with dangerous objects into the Otopeni Swimming Sports Complex;
 • h) moving around in "street clothes" in the area of the pools;
 • i) running, playing reckless games or any other type of behaviour that may lead to personal injury or injury to others;
 • j) moving/swimming from lane to lane, over the floating markings and standing on them;
 • k) jumping into the water from running;
 • l) playing recreational ball games by the public and subscribers in the water or in the immediate vicinity of the pools, with the exception of areas designated and marked for this purpose;
 • m) urinating in water tanks that contain chemical reagents;
 • n) indecent and/or obscene behaviour and language, physical violence, as well as loud conversations or any behaviour that affects the comfort and physical integrity of other Users or Service Operator staff;
 • o) destruction or theft of goods/objects located on the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex;
 • p) destroying or keeping the locker room key/bracelet given at the entrance. In case of loss of the locker room key/bracelet, a fee of 30 lei will be charged for issuing a duplicate;
 • q) the access to and use of the facilities of the Otopeni Swimming Sports Complex by unauthorised persons;
 • r) the access to technical areas (thermal plant, water treatment plant, air-conditioning plant, etc.), except for authorised personnel;
 • s) the use or presentation in bad faith of false, inaccurate or incomplete documents or statements will result in the prohibition of access to the premises of the complex.
CHAPTER V
Sanctions
Art.18.
 • (1) Indecent behaviour of the Users towards the staff or other Users (insults, scandalous and/or aggressive behaviour, offensive language and gestures), will lead to the prohibition of access to the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex and even to the cancellation of the subscription.
 • (2) Repeated breach of the rules of hygiene will lead to a ban on access to the premises of the Otopeni Swimming Sports Complex and even to the cancellation of the subscription.
 • (3) Repeated non-compliance with the rules imposed by this Regulation may lead to the permanent ban of the persons concerned from the Otopeni Swimming Sports Complex.
Art.19.
 • (1) Persons found guilty of causing damages or destruction by misuse of the goods of the Swimming Complex shall bear the full damage caused.
 • (2) Refusal to bear the damage caused by the misuse of the goods provided by the Otopeni Swimming Sports Complex (facilities, equipment, premises, or any other goods provided) will entail the consequences provided by the legal regulations in force.
 • (3) The Service Operator's staff shall record in a report the irregularities that have occurred, the persons involved/at fault and the sanctions to be imposed.
 • (4) Any dispute or disagreement will be settled as far as possible by amicable agreement between the parties. If it is impossible to settle the dispute in this way, it shall be settled in court.


CHAPTER VI
Rates and payment methods
Art.20.
 • (1) Rates for the activities provided at the Otopeni Swimming Sports Complex are those approved by the Otopeni Town Local Council Decision no. 19 of 31.03.2022, which are displayed at the entrance of the Otopeni Swimming Sports Complex, at the cash desk, as well as on the official websites of the Otopeni ATU.
 • (2) The payment of the fees can be made in cash/by card at the cash desks of Otopeni Swimming Sports Complex, by online payment or by bank transfer into the accounts indicated by the Service Operator in the invoices issued for this purpose, in compliance with the deadlines specified therein, which may not be more than 30 days from the date of receipt of the invoices.


CHAPTER VII
Final provisions
Art.21.
 • (1) Provisions of this Regulation shall be supplemented by the relevant regulations and shall be updated in accordance with their amendments, where appropriate.
 • (2) The Service Operator reserves the right to make any other amendments or additions to these Regulations whenever it finds it necessary to do so.
Art.22. By way of derogation from the provisions herein, depending on the season, weather conditions and for reasons of citizens' safety or in other exceptional situations when required by the law, the Service Operator shall take the necessary organisational measures, including prohibiting or limiting Users' access to the Otopeni Swimming Sports Complex, when necessary, by posting appropriate rules and indications.

Cum poți face o rezervare?

Închiriază sau cumpără un bilet

Pașii pe care trebuie să îi faci pentru a rezerva un bazin olimpic sau pentru a cumpăra un bilet.